Goldstar ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “GREEN MINING INNOVATION”

มอนทรีออล, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Goldstar Minerals Inc. (“Goldstar” หรือ “บริษัท”) (TSX-V: GDM) ได้ทำสัญญาที่จะซื้อและขาย ( “ข้อตกลง”) สำหรับการอ้างสิทธิ์ในการถือครอง 8 แห่ง ( “โครงการ IMV”) ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมองเตเรจีตอนใต้ของรัฐควิเบก การอ้างสิทธิ์เหล่านั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 481.05 เฮกตาร์ (4.81 ตารางกิโลเมตร)…